Logotyp

Ett gemensamt gymnasieutbud

Sedan 2011 söker och mottas eleverna på lika villkor till Storstockholms samtliga gymnasieskolor, drygt 175 stycken. Det innebär att dagens ca 68 000 elever i gymnasieskolan i regionen har ett brett utbud att välja mellan när de söker till gymnasiet.

16-åringar som lägst för att från och med 2016 öka kontinuerligt. Vi räknar med cirka 11 000 fler elever år 2020. En förändring som innebär både möjligheter och utmaningar för regionen. För att säkerställa inte bara ett brett utbud utan också ett tillgängligt utbud krävs en regional dialog.

Gymnasiebehovet 2016 - nuläge och framtida behov av gymnasieutbildning i Storstockholm

Sedan 2015 tar vi årligen fram en rapport som ger en samlad bild av hur många elever i Storstockholm som börjar gymnasiet, hur de rör sig under utbildningstiden och hur många som tar examen.

Rapporten visar också på trender avseende elevernas sökmönster och framtidsberäkningar baserat på att antalet elever i gymnasieskolan ökar. Syftet är att ge huvudmännen ett kunskapsunderlag och väcka om gymnasieskolans framtida utveckling i Storstockholm. Hur ska vi möta ökade elevkullar och och vilka insatser krävs för att fler ska klara sig igenom gymnasieskolan?

I samband med att årets rapport släpptes genomförde vi ett dialogseminarium den 11 maj med huvudmännen i syfte att öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion.

Till hösten planerar vi för fördjupade dialoger kring några särskilt viktiga områden.

Kunskapsunderlag

Vi har som uppgift att ta fram kunskapsunderlag och skapa mötesplatser för en regional dialog kring utbud och dimensionering av gymnasieutbildning på kort och lång sikt. Arbetet fokuserar framförallt på följande frågeställningar:

 • Elevernas behörighet till gymnasieskolan, sökmönster och resultat?
 • Vad händer under och efter gymnasietiden? Hur många väljer om, avhopp samt går vidare till högre utbildning?
 • Hur går det för de elever som saknar behörighet och går på introduktionsprogrammen?
 • Hur ser utbud av program och inriktning ut på såväl regional som delregional nivå? Finns det program eller inriktningar som riskerar att försvinna? Erbjuds alla inriktningar inom ett rimligt avstånd för alla elever i regionen? Hur relaterar utbudet till arbetsmarknadens efterfrågan?

Underlagen hämtas främst från Gymnasieantagningens två databaser samt från Skolverket.

Aktuellt

 • Alla

  (6)

 • Press

  (4)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (2)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler