Barn i behov av särskilt stöd

Storstockholm har som mål att ge sociala välfärdsinsatser efter behov och individuella förutsättningar. Alla berörda myndigheter och andra samhällsorgan måste ta ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma barn som kan behöva särskilt stöd.

Kommunerna i Stockholms län och Stockholms läns landsting har en gemensam överenskommelse om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS). Syftet med överenskommelsen är att utveckla och förbättra samverkansstrukturerna mellan förskolan, grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, habiliteringen, barn- och ungdomspsykiatrin och barnmedicin.

BUS och BUSSAM

KSL och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, HSF, förvaltar BUS-överenskommelsen och leder tillsammans den regionala chefssamverkan (BUSSAM). BUSSAM:s syfte är att leda, initiera, utveckla och följa upp samverkan kring barn i behov av särskilt stöd.

BUSSAM är den tjänstemannagrupp med chefstjänstemän från KSL och landsting som svarar för det länsövergripande arbetet med barn och ungdomar som behöver särskilt stöd. BUSSAM sammanträder ett antal gånger under året. Ett sekretariat är knutet till BUSSAM med medarbetare från oss och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

BUS-överenskommelse

BUS-överenskommelsen (från 2012) har arbetats fram gemensamt av KSL, kommunerna i Stockholms län samt av Stockholms läns landsting. Den är antagen av alla kommuner och av landstinget och gäller tills den sägs upp eller omförhandlas. BUS-överenskommelsen ska i huvudsak vara stöd till ledningen och cheferna inom huvudmännens förvaltningar och verksamheter. Den tydliggör bland annat chefernas ansvar för en fungerande samverkan och strukturer för samverkan på lokal och regional nivå, mellan såväl politiker som tjänstemän.

BUSSAM har i uppdrag att följa upp länets samverkan kring barn i behov av särskilt stöd. BUSSAM leder uppdragen som utförs i samverkan mellan kommunernas och landstingets verksamheter. Uppföljning sker en gång per år.

Avvikelsehantering – behov av förbättrad samverkan

BUSSAM har i uppdrag att följa upp BUS-samverkan i länet. BUS-sekretariatet har färdigställt en rutin för detta för att förbättra samverkan mellan kommun och landsting som omfattar samverkan i hela BUS arbetet.

Syftet är att få en överblick av både volym och innehåll i de samverkansproblem som finns i länet. Vi kan inte lösa enskilda tvister men genom avvikelserapporteringen får vi viktiga underlag som kan lyftas till en övergripande nivå (BUSSAM och politiker). Avvikelserapporterna kommer också var underlag för kommande avtal och riktlinjer.

Målet med avvikelserapporteringen är att få till stånd en välfungerande samverkan mellan kommun och landsting.

Samordnad individuell plan för barn och unga

En samordnad individuell plan (SIP) kan underlätta samarbetet mellan myndigheter och de familjer som är i behov av stöd från flera aktörer. Planen ska ge en helhetsbild av situationen för barnet och se till att barnets behov inte hamnar mellan olika ansvarsområden. BUSSAM har gett KSL och HSF i uppdrag att ta fram en gemensam länsövergripande mall för samordnad individuell plan, SIP.

Det finns två mallar/blanketter för SIP. En blankett används vid det första SIP-mötet och en blankett används vid kommande uppföljningsmöten. SIP-blanketterna kan fyllas i via datorn eller skrivas ut om man föredrar att fylla i blanketterna för hand under mötet.

Ladda ner våra dokument via länkarna här bredvid för att ta del av regionens gemensamma stödmaterial för samordnad individuell plan med inriktning mot barn och unga.

Samverkansrutiner gällande hälso- sjuk- och tandvård för placerade barn och unga

Kommunerna och landstinget i Stockholms län har gemensamt tagit fram samverkansrutiner gällande hälso- sjuk- och tandvård för barn och unga som är placerade utanför hemmet enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om vård av unga(LVU). Rutinerna är tänkta som en vägledning inför, under och efter placering. Kopplat till samverkansrutinerna finns två bilagor i form av kontaktkort för överföring av information mellan skola – socialtjänst och mellan socialtjänst – vårdverksamhet inklusive tandvård.

Ladda ner dokumenten via länkarna här bredvid.

Samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Kommunerna och landstinget i Stockholms län har gemensamt tagit fram samverkansrutiner mellan skola och sjukvård kring skolbarn som misstänks ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med samverkansrutinerna är att de ska stödja och förbättra samverkan mellan skola och sjukvård. Rutinerna grundar sig på aktuell lagstiftning (skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, sekretesslagen, journallagen och patientdatalagen), på skolverkets allmänna råd och juridiska vägledningar samt på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I dokumentet fokuseras främst på själva remissförfarandet.

Ladda ner dokumentet via länkarna här bredvid.

Särskild undervisning på sjukhus

Enligt skollagen ska särskild undervisning ordnas på sjukhuset eller motsvarande institution för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete. Överenskommelsen reglerar kostnadsdelningen mellan länets kommuner för särskild undervisning vid sjukhus.

Aktuellt

 • Alla

  (3)

 • Press

  (0)

 • Kalenderhändelse

  (0)

 • Nyhet

  (3)

Visa filtrering
Inga resultat Ingen sökterm
Ladda fler